SDUT 2059 简单n!(大数阶乘)解题报告


题面

简单n!
Time Limit: 1000MS Memory limit: 65536K

题目描述
给定一个数n(0 <= n <=150), 求0到n中所有数的阶乘。

输入
题目有多组数据,处理到文件结尾。输入一个数n。

输出
输出阶乘,形式如:4! = 24.每组数据输出后跟一个空行。

示例输入
1 4

示例输出
0! = 1 1! = 1

0! = 1 1! = 1 2! = 2 3! = 6 4! = 24